sobota, 22 września 2007

KARTA POLAKA


(PAP) Prezydent Lech Kaczyński, w obecności marszałków Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, podpisał w sobotę w Sejmie Kartę Polaka. Karta Polaka wprowadza ułatwienia i przywileje dla Polaków, zamieszkałych na Wschodzie.

 Umożliwia im m.in. wielokrotne przekraczanie granicy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów. Wprowadza też istotny zapis o refundacji kosztów wizy.

 Osoba która otrzyma Kartę Polaka, będzie miała także prawo do podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Adresatem ustawy są Polacy zamieszkali na Wschodzie, gdyż nie mają możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa - nie jest ono tam uznawane. Prace nad wprowadzeniem Karty Polaka trwały łącznie przeszło 10 lat. 

Zgodnie z ustawą, Karta Polaka może być przyznana osobie, która m.in. wykaże co najmniej bierną znajomość języka polskiego oraz w obecności konsula złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego. Osoba ta ma też wskazać, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo, bądź wykazać swoją działalność na rzecz kultury polskiej lub polskiej mniejszości.

 Karta Polaka, wydawana przez konsula, ma być ważna przez 10 lat od momentu jej przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanej osoby.

----------

 Podwójne obywatelstwo nie jest "TAM" uznawane? A konkretnie to gdzie i przez kogo nie jest uznawane?

  1. Podwójne obywatelstwo nie jest uznawane - przez kogo? Czy sama Rzeczpospolita Polska uznaje polskie obywatelstwo Polaków ze Wschodu? A jeśli nie, to dlaczego nie uznaje? 

 Na jakiej podstawie prawnej RP doszła do wniosku, że Polacy ze Wschodu kiedykolwiek utracili obywatelstwo polskie? Polacy ze Wschodu w znakomitej większości spełniają warunek z artykułu 34 ust.1 Konstytucji RP: "Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi." 

Upływ czasu nie ma tu znaczenia, ponieważ obywatelstwo polskie dziedziczy sie w nieskończoność 

Czyżby suwerenne państwo polskie stało na stanowisku konsekwentnego uznawania prawomocności dekretu Rady Najwyższej ZSRR z 29 listopada 1939, na mocy którego obywatelom zajętych terenów II Rzeczypospolitej nadano przymusowo obywatelstwo radzieckie i do maja 1940 przeprowadzono tzw. paszportyzację (wydawanie radzieckich dowodów osobistych)? 

Znaczy, ZSRR był w 1939 roku suwerenną władzą nad obywatelami polskimi, władną nadawać im lub odbierać obywatelstwo polskie, a decyzje Rady Najwyższej ZSRR są dla Polaków wiążące i prawomocne? Dzisiaj? W 2007 roku? Czy pan premier mógłby to rozwinąć?


2. Czy Rzeczpospolita Polska w ogóle uznaje podwójne obywatelstwo (np. Polaków z Zachodu)? 

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim ( Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818.)

Art. 2. : Obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa 

(Źródło: Internetowy System Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu RP, http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20000280353&type=3&name=D20000353Lj.pdf 

 

komentarze (6)

W Temacie Maci - wtemaciemaci.salon24.pl

Brak komentarzy: