czwartek, 30 sierpnia 2007

Bezsilne złorzeczenia

W Temacie Maci - wtemaciemaci.salon24.pl:

Gorączkowe majaczenia szefostwa polskiej Straźy Granicznej o lotnych kontrolach granicznych po wejściu Polski do strefy Schengen, aby tylko żaden czekista graniczny pracy nie stracił i nie musiał zdać nagana do magazynu, okazują sie bez pokrycia. Tragiczna rzeczywistość Schengen świta Straży Granicznej.

Strażnicy graniczni znad Odry albo pójdą na wschód, albo pójdą won. A jak nie, to Bruksela przykręci Polsce pieniądze i wyegzekwuje, by postapiła tak, jak unijne prawo nakazuje. Tak samo było z przymusowym zniesieniem wiz dla obywateli Kanady i Australii po 1 maja 2004 - Polska opierała się wręcz maniakalnie, do ostatnich minut.  Pamiętacie, jak to się skończyło? Jeden telefon z Brukseli, i polskie wizy dla Kanadyjczykow i Australijczyków rozpłyneły sie w niebyt pięć dni po akcesji. Bez wzajemności, bo ani Australia, ani Kanada nie są w Unii, lecz prowadzą własną politykę wizową. 

Po 1 stycznia 2008 roku będzie tak: 

Na granicach zewnętrznych Unii (w wypadku Polski: z Ukrainą, Białorusią, Federacją Rosyjską, oraz na polskich lotniskach międzynarodowych przyjmująch loty spoza Unii) można bedzie dalej wyczyniać tajne, jawne i dwupłciowe orgie kontrolne, jakie tylko zechcecie: będziecie mogli postawić wedle woli osobne bramki EU i non-EU, przylotowe i odlotowe, dla kobiet i mężczyzn, rudych i łysych, katolików i protestantów, wysokich i niskich, partyjnych i bezpartyjnych, z dowolnie barokową procedurą kontrolną na tych bramkach. 

Na granicach WEWNĘTRZNYCH Unii w strefie Schengen (w wypadku Polski: z Republiką Czeską, Słowacją, Litwą i Niemcami) kontroli ma natomiast nie być. W ogóle. Żadnych. Wjazdowych ani wyjazdowych. Choćby w gmachu SG RP przy Alei Niepodległości we Warszawie wszystkie szyby ze złości popękały, a strażnicy graniczni krzyżem leżeli na moście w Zgorzelcu i darli sie nieludzkim głosem "liberum veto!!!". 

Przez granice wewnętrzne w strefie Schengen mogą dowolnie przemieszczać się obywatele państw Unii, a przez okres do 90 dni od daty wjazdu do strefy w dowolnym jej miejscu, również obywatele państw trzecich zwolnionych z unijnego obowiązku wizowego na podstawie unijnego przepisu 539/2001 z 15 marca 2001 r. W tym między innymi USA, Kanady i Australii.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:EN:PDF

COUNCIL REGULATION (EC) No 539/2001 of 15 March 2001
listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement. Official Journal of the European Communities L81/1, 21 March 2001

Article 1, para 2:. Without prejudice to Article 8(2), nationals of third countries on the list in Annex II shall be exempt from the requirement set out in paragraph 1, for stays of no more than three months in all. 

Osobom molestowanym przez polskich strażników granicznych na granicach wewnętrznych w strefie Schengen przysługuje prawo korzystania z prostej unijnej procedury zażaleń. Nagabywanie podróżnych na granicach wewnętrznych dostrzeże także unijna agencja Frontex, znajdująca się wprawdzie w Warszawie, ale poza polską kontrolą. Warszawa nawet monitorowanie Frontexu znajduje trudnym, z powodu przezorności Komisji Europejskiej, która wyposażyła Frontex we własną komórkę bezpieczeństwa (elegancki eufemizm kontrwywiadu), budżet na jej dzialalność, oraz odpowiednie środki techniczne.

 Piętnaście minut po demarche Frontexu na temat "dziś jest 2 stycznia, co jeszcze robi kontrola wyjazdowa na moście w Zgorzelcu?" załoga ostatniej reduty czekistów granicznych na granicy zachodniej będzie zaprzęgać konie do kibitki, podpalać opuszczoną zabytkową strażnicę WOP, by nie wpadła w ręce wroga, i rozpoczynać ponurą podróż na katorgę w tajdze na granicy z Obwodem Kaliningradzkim, po drodze pijąc na umór i strzelając w powietrze z naganów, by zagłuszyć niepokój, co też przyszłość niesie.

  Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)  Dziennik Urzędowy L 105 , 13/04/2006 P. 0001 - 0032 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_105/l_10520060413pl00010032.pdf

(...)

GRANICE WEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ I

Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

Artykuł 20

Przekraczanie granic wewnętrznych

Granice wewnętrzne mogą być przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób niezależnie od ich obywatelstwa.

(...)

Artykuł 21

Odprawa na terytorium

Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych nie wpływa na:

a) wykonywanie uprawnień policyjnych przez właściwe organy Państw Członkowskich na mocy prawa krajowego, o ile wykonywanie tych uprawnień nie ma skutku równoważnego z odprawą graniczną; ma to zastosowanie również do obszarów przygranicznych. W rozumieniu zdania pierwszego wykonywanie uprawnień policyjnych nie może być w szczególności uznawane za równoważne dokonywaniu odprawy granicznej, jeżeli środki policyjne:

i) nie mają na celu kontroli granicznej;

ii) są oparte na informacjach i doświadczeniu policyjnym o charakterze ogólnym, dotyczących potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i mają na celu w szczególności walkę z przestępczością transgraniczną;

iii) są opracowywane i stosowane w sposób zdecydowanie odróżniający je od rutynowej odprawy osób na granicach zewnętrznych;

iv) są przeprowadzane na podstawie kontroli wyrywkowej;

b) kontrolę bezpieczeństwa osób przeprowadzaną w portach i na lotniskach przez właściwe organy na mocy prawa każdego Państwa Członkowskiego przez funkcjonariuszy portu lub lotniska lub przewoźników, pod warunkiem że kontrola tego typu przeprowadzana jest również w stosunku do osób podróżujących po terytorium danego Państwa Członkowskiego;

c) możliwość ustanowienia przez Państwo Członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów;

d) obowiązek zgłaszania przez obywateli państw trzecich swojej obecności na terytorium któregokolwiek Państwa Członkowskiego zgodnie z postanowieniami art. 22 Konwencji z Schengen.

Artykuł 22

Usuwanie przeszkód w ruchu na drogowych przejściach granicznych na granicach wewnętrznych

Państwa Członkowskie usuwają wszelkie przeszkody dla płynności ruchu przez drogowe przejścia graniczne na granicach wewnętrznych, w szczególności ograniczenia prędkości, które nie są oparte wyłącznie na względach bezpieczeństwa drogowego.

 

 

 

komentarze (4)

Brak komentarzy: