Nie znam też żadnego kraju Pierwszego Świata, w którym armia jest tak uboga w środki transportu, że musi zabierać cywilom samochody.

Nikomu też nie przyjdzie do głowy Pierwszym Świecie wydanie komuś w czasie pokoju decyzji administracyjnej na piśmie, że ma oddać wojsku swój samochód, albo robić za szofera dla wojska (nota bene obecnie już zawodowego).

LRAD-y już macie, 130-decybelowe syreny ECN na słupach też już macie, straż miejska i policja wyglądają u was jak komandosi z Afganistanu.

Co u was nadchodzi?
Nikt tego nie kwestionuje?

(podkreślenia w tekście z GW kolorem czerwonym - moje)


warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,10283324,Warszawa_przygotowuje_sie_do_wojny__Na_wszelki_wypadek.html

Warszawscy urzędnicy w gotowości.

W czwartek i piątek po raz pierwszy wezmą udział w ćwiczeniach obronnych na wypadek wojny.


Iwona Szpala: - Kryptonim: "Stolica 2011". Cel akcji "osiągnięcie wyższych stanów gotowości obronnej" i realizacja planu operacyjnego "funkcjonowania Warszawy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".


Coś nam grozi?

Ewa Gawor, dyrektor miejskiego biura zarządzania kryzysowego: - Nic mi o tym nie wiadomo. Wykonujemy wolę wojewody, który zarządził dwudniowe ćwiczenia obronne w stolicy.


Czyli to manewry "z ustawy"?
- Musimy sprawdzić system, w którym prezydent miasta wprowadza stan gotowości państwa obejmujący sytuacje kryzysowe i wojnę.


A w szczegółach?

- Do kilkudziesięciu biur zostaną dostarczone zaszyfrowane meldunki. Uprawniony do przejęcia informacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień będzie jedynie urzędnik z certyfikatem dostępu do informacji niejawnych, wcześniej wyposażony w kod. Natychmiast po rozszyfrowaniu zadania musi zameldować się pełniącemu wojenny dyżur prezydentowi Warszawy.
Urzędnicy wiedzą, jak meldować? 

- Nie przewidujemy specjalnej procedury. Forma ma być zwięzła.Prezydent ogłosi publicznie alarm wojenny?

- W normalnych warunkach tak zrobić powinien. Nie chcemy jednak siać paniki komunikatami o nadciągającym nad Warszawę zagrożeniu. Konsekwencją wyjścia z akcją na ulice byłaby zapewne seria nieprzewidywalnych zachowań, w tym oskarżeń, że przez nas ktoś, gdzieś się spóźnił itp. W mojej ocenie jako naród nie dorośliśmy jeszcze do tego typu sytuacji. Nie mamy świadomości zagrożeń współczesnego świata. Np. w Izraelu każdy człowiek jest w formacji obrony cywilnej. W Japonii po tsunami ludzie karnie stali w kolejkach po żywność i brali ją tylko dla siebie. U nas natychmiast powstałby wtórny rynek, z trzykrotnym przebiciem. Na wojnie jedni giną, inni się bogacą. 
A o czym urzędnicy będą meldować prezydent Warszawy?

- O gotowości do wykonania zadań im przypisanych. Np. biuro konserwatora ma chronić dobra kultury, ewakuować obiekty, w których przetrzymywane są zagrożone zbiory. Biuro działalności gospodarczej odpowiada za zapasy wody, więc ma spis hurtowni i studni oligoceńskich. 
To surowiec strategiczny?
Jak najbardziej, zapasy będziemy gromadzić w magazynach.Akcję musimy prowadzić bez zwłoki, bo inaczej ubiegną nas ludzie.Podobnie będzie z lekami. Tu za zapasy i roboczy kontakt z hurtowniami odpowiada biuro polityki zdrowotnej.


Coś będzie naprawdę magazynowane?
- Nie. Chodzi o potwierdzenie gotowości. Drugą częścią ćwiczeń jest przeprowadzenie akcji kurierskiej.To znaczy?

-Mobilizacji wśród osób fizycznych i prawnych.Dostarczenia zawiadomień,ściągnięcia samochodów od cywilów bądź skorzystania z ich szoferskich usług, do których muszą być gotowi w ciągu 24 godzin. Nie zapominajmy, że w czasie wojny po mieście będą się przemieszczać oddziały wojskowe, setki żołnierzy opuści koszary. Nie można wykluczyć, że zostaną zniszczone podczas ataku.Żołnierze muszą być mobilni, stąd rekwirowanie samochodów.
Można odmówić?-To przymus. Ci, którzy figurują na specjalnej liście, doskonale wiedzą o obowiązku wobec państwa, wcześniej dostali decyzję administracyjną.Większość to rozumie, podobnie jak obsługa hoteli wyznaczonych na kwatery dla broniącego miasta wojska.

Jakie to hotele?
- Tajemnica. Podobnie jak trzeci blok ćwiczeń, czyli masowy wypadek komunikacyjny. Mogę zdradzić, że będzie miał związek z pociągiem.Chodzi nam o element zaskoczenia dla służb biorących udział w akcji.
Czy petenci urzędu miasta odczują wojenne manewry?- Nie, praca w biurach będzie przebiegała bez zakłóceń.bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F7B371EF-AC3E-4BA0-9EF4-7C1334ED7F13/818090/1394_0409.docGP-0050/1394/2011

ZARZĄDZENIE Nr 1394/2011

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) , w związku z Programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2011 – 2016 oraz Programem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na lata 20011-2013 i Planem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na 2011 rok, zarządza się co następuje:


§ 1. Przeprowadzić w dniach 15 – 16 września 2011 roku w m.st. Warszawie, w ramach szkolenia obronnego, ćwiczenie obronne pod kryptonimem „STOLICA 2011”.


§ 2. Celem ćwiczenia obronnego jest osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej i realizacja wybranych przedsięwzięć wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym:


1) sprawdzenie rozwiązań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy” oraz rozwiązań funkcjonujących w ramach Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;

2) weryfikacja procedur reagowania kryzysowego stanowiących element składowy „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy”;

3) sprawdzenie czasów reakcji podmiotów zaangażowanych w realizację zadań zarządzania kryzysowego;

4) ewaluacja działań służb oraz wyciągnięcie wniosków będących efektem analizy podejmowanych decyzji i koordynacji realizowanych przedsięwzięć;

5) sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

6) sprawdzenie funkcjonowania akcji kurierskiej na obszarze m.st. Warszawy;

7) sprawdzenie umiejętności do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa przez obsadę osobową Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) oraz obsady Punktów Kontaktowych (PK) w biurach i urzędach dzielnic;

8) sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego, Stały Dyżur Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;

9) sprawdzenie gotowości do realizacji zadań obronnych Szpitala Bielańskiego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.


§ 3. W ćwiczeniu wezmą udział dyrektorzy biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy oraz Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


§ 4.1. Kierowanie ćwiczeniem obronnym powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2. Powołuję Zespół Autorski w składzie:

1) Elżbieta Szypuła – kierownik Zespołu;

2) Andrzej Kowalski – członek Zespołu;

3) Sławomir Nowicki – członek Zespołu;

4) Iwona Porowska – członek Zespołu;

5) Marcin Kamiński – członek Zespołu;

6) Anna Podgrudna – członek Zespołu;

7) Wojciech Poletyłło – członek Zespołu.


3. Zespół Autorski zobowiązuję do opracowania:

1) koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

2) planu przeprowadzenia ćwiczenia;

3) założenia do ćwiczenia;

4) planu podgrywki;

5) sprawozdania z ćwiczenia.


4. Kierownika Zespołu Autorskiego zobowiązuję do uzgodnienia koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.


§ 5. Ćwiczenie obronne należy prowadzić metodą aplikacyjną oraz epizodów praktycznych w oparciu o ustalenia „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz przyjętych w koncepcji założeniach.


§ 6. Uczestników ćwiczenia obronnego zobowiązuję do przekazania opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie do dnia 23 września 2011 roku.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


§ 8.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia

i podsumowania ćwiczenia.
Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz