Obywatel polski, który zamierza wyjechać z kraju, będzie musiał zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. W przypadku gdy nie planuje pozostania na stałe za granicą, a wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie musiałzgłosićw gminie swój powrót do Polski. Zgłoszenia tego będzie można dokonać w urzędzie lub drogą elektroniczną na formularzu umożliwiającym wprowadzanie danych.
 (...)
 Na obywatela Polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą, ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia tego faktu organowi gminy.

Dziwne to dosyć, zwłasza że ta wasza inwigilacyjna orgia ma w myśl ustawy trwać trzy lata, po czym podobno macie jej zaprzestać.
 (...) Od 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Od tego bowiem momentu nie będą już prowadzone rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Nie będą także gromadzone (również w rejestrze PESEL) dane związane z zameldowaniem oraz wymeldowaniem przez obywatela polskiego i cudzoziemca miejsca pobytu stałego i czasowego, a także dane związane z wyjazdem oraz z powrotem z wyjazdu obywatela polskiego poza granice kraju trwające dłużej niż sześć miesięcy (...)

Że tak zapytam poetycznie – a jak zamierzacie pilnować obowiązkowego meldowania o wyjeździe za granicę w warunkach strefy Schengen, kiedy zgodnie z prawem unijnym każdemu obywatelowi polskiemu oficjalnie wolno przejść przez granicę wewnątrzunijną (polsko-niemiecką, polsko-czeską, polsko-słowacką lub polsko-litewską) w dowolnym miejscu, niekoniecznie na przejściu granicznym, bez opowiadania się komukolwiek z tego czynu i bez okazywania dokumentów? 

Czyżby zbliżał się koniec polskiej złotej ery wolności podróżowania?